Vsevolod

Vsevolod

 • Geburtsdatum: 28.02.2023
 • Größe: 54 cm
 • Gewicht: 3200 g
Maja

Maja

 • Geburtsdatum: 21.02.2023
 • Größe: 53 cm
 • Gewicht: 4040 g
Tom

Tom

 • Geburtsdatum: 21.02.2023
 • Größe: 50 cm
 • Gewicht: 3555 g
Gracy July

Gracy July

 • Geburtsdatum: 18.02.2023
 • Größe: 48 cm
 • Gewicht: 2426 g
Mara

Mara

 • Geburtsdatum: 13.02.2023
 • Größe: 52 cm
 • Gewicht: 3260 g
Aischa

Aischa

 • Geburtsdatum: 09.02.2023
 • Größe: 52 cm
 • Gewicht: 3675 g
Amara

Amara

 • Geburtsdatum: 09.02.2023
 • Größe: 55 cm
 • Gewicht: 4155 g
Anj

Anj

 • Geburtsdatum: 09.02.2023
 • Größe: 55 cm
 • Gewicht: 3440 g
Julian

Julian

 • Geburtsdatum: 06.02.2023
 • Größe: 53 cm
 • Gewicht: 3445 g
Finn

Finn

 • Geburtsdatum: 01.02.2023
 • Größe: 52 cm
 • Gewicht: 3750 g
Mohamed

Mohamed

 • Geburtsdatum: 01.02.2023
 • Größe: 53 cm
 • Gewicht: 3550 g